ünnepelj!nascarlégy sikeresletöltéscsak nőknek!légy trendi!
Egyéni keresés

A ma­cho­me­dia.­hu egy web­ol­dal. E­zen fér­fi­ak jel­lemzői a fér­fi­as külső­sé­gek mu­tat­ják, de ön­ma­gá­ban nem e­lég. Az eh­hez i­ga­zo­dó sze­mé­lyi­ség is szük­sé­ges.

hirdetés

A ma­cho szót min­den e­set­ben fér­fi­ak­ra mond­juk. A külső je­gyek le­het­nek pél­dá­ul, az iz­mos, ki­gyúrt test­al­kat. Belső sze­mé­lyi­ség­je­gyek a szen­ve­dé­lyes, ma­ga­biz­tos, ra­ci­o­na­lis­ta, ha­tá­ro­zott jel­lem. Sok e­set­ben o­lasz nem­ze­ti­ségű fér­fi­a­kat il­le­tik ez­zel.